วันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี เทิดไท้มหาจักรีวงศ์” 

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.จุติพร  อินทะนิน  รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี เทิดไท้มหาจักรีวงศ์”  ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธี

          โดยมีกิจกรรม ประกอบไปด้วย พิธีสงฆ์ และการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานนามราชภัฏ จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเป็นการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ผู้นำองค์กรกิจกรรม และการแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นต้น

#PBRU #QAPBRU #กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี