การประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ PBRU-QA

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ตามเกณฑ์ PBRU-QA ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ เป็นประธานใครงการประชุมในครั้งนี้ โดยมี อาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา ตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สาขาวิชา และบุคลากรสายสนับสนุนที่ดูแลงานประกันของคณะ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ และห้องประชุมออนไลน์

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะและนำมาเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ PBRU-QA ในปีการศึกษา 2565 

#PBRU  #QAPBRU