QAPBRU ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ SDGs กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3
            วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา นำโดยนางสาวน้ำฝน  แสงอรุณ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน ฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ด้าน กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล อาจารย์ผู้สอน ที่เชิญให้มาร่วมแลกเปลี่ยนมา ณ โอกาสนี้

#PBRU #QAPBRU #SDGsPBRU