การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและการบริหารจัดการองค์กรให้เป็น SDGs University

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและการบริหารจัดการองค์กรให้เป็น SDGs University ครั้งที่ 1 /2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ  บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานจัดทำแผนฯ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ และคณะทำงานท่านต่างๆ จากหลายส่วนงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อยกร่างแผนการบริหารองค์กรให้เป็น SDGs University เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้เกิดประสิทธิภาพตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง และบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนด ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล

#PBRU #QAPBRU #SDGsPBRU