มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมสัมมนา Impact Master Class 2024 ร่วมกับ Time Higher Education (THE) ผ่านระบบออนไลน์

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส่งผู้แทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ อาจารย์ ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จุติพร  อินทะนิน รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา  Impact Master Class 2024 ร่วมกับผู้แทนของ Time Higher Education (THE) ซึงสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้จัดการประชุมในครั้งนี้ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 

                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมินมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และวิธีการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบประเมินการจัดอันดับ Impact Ranking 2024 และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบการติดตามผลลัพธ์ของนักศึกษาในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Student SDG Outcome Monitoring System) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่อไป

#PBRU #QAPBRU #SDGsPBRU