วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ผศ.ดร พรรณี คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมชี้แจงการจัดโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ  ศรีวรนารถ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความสำคัญของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (AUN-QA implementation and Gap Analysis) และแนวทางการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ การประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าฟังเป็นจำนวนมาก จัดที่ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ ชั้น 3 อาคารพยาบาลศาสตร์