กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis ”การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้”

เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2563 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis ”การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ รองอธิการบดี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based Education) และเข้าใจความสอดคล้องของ OBE, TQF กับเกณฑ์ AUNQA โดยผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาปรับปรุง และออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา รวมทั้งจัดทำแผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามแนวคิด OBE โดยใช้เกณฑ์ AUN QA เป็นแนวทาง (Backward Curriculum Design) สามารถเขียนผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program learning Outcomes) และรายวิชา (Course Learning Outcomes) และสามารถอธิบายแนวคิดในการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินได้อย่างเชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร

โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ได้รับเกียรตืจากวิทยากร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์
   
 รองศาสตราจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาภรณ์ พู่เจริญ
    
อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร
    
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. อาจารย์ ดร.พีรพงศ์ ตริยะเจริญ
    
ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้ง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  1. ผู้บริหาร
  2. ประธานหลักสูตร
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  4. เจ้าหน้าที่หลักสูตร/เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ

และในวันที่ 16 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เดินทางมามอบนโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อน AUN-QA ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และให้เกียรติเป็นประธานในการปิดกิจกรรม และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้