กิจกรรมแลกเปลี่ยนและจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learner Outcome)

เมื่อวันที่ 4 และ11 มีนาคม 2563 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learner Outcome) ณ ห้องพริบพรีศรีราชภัฏ  และห้องร่มฉัตรบารมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผศ.ดร พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดี ถ่ายทอดนโยบายการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีผศ.ดร.พิชิต สุดตา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และอาจารย์ ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน อุปสรรคปัญหาของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การจัดทำรายงานผลลัพธ์ผู้เรียน (Learner Outcome) ระดับหลักสูตร  และการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์AUN-QA กับประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร

Download : เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพถ่ายกิจกรรม

   
   
   
   
   

 

Download : ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม