ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

        เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

       โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ในครั้งนี้ ดังนี้

       1. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล                          ประธานกรรมการ

       2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย                     รองประธานกรรมการ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

       3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  โปณะทอง                  กรรมการ

           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

       4. รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ  วณิชาชีวะ                         กรรมการ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

       5. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองคำสุก                                     กรรมการและเลขานุการ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

       6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร  ยอดสันติ                      ผู้ช่วยเลขานุการ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

       7. นางสาวสุจิตรา  ถึงโภค                                               ผู้ช่วยเลขานุการ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 โดยมีกำหนดการดังนี้

     และขอเรียนเชิญผู้กำกับและผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม "การจัดการเรียนรู้การจัดทำ Improvment Plan ระดับมหาวิทยาลัย จากข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินสู่การปฏิบัติ" ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล

โดยมีกำหนดการดังนี้

Download : กำหนดการ