ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet 
เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome based Education (OBE)”

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจ ร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์

"เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome based Education (OBE)" ระยะที่ 1

  • วิทยากรโดย อ.ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น.
  • การบรรยายผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet
  • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 สมัครได้ที่ https://bit.ly/2KiZIWk
  • สอบถามรายละเอียดได้ที่ งาน QAPBRU หรือ ผศ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม โทร 032-708614