กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย

 

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Download :  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย