ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระยะที่ 1

           งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีคุณภาพในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อแสวงหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 

กิจกรรมนี้จะมีการดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่

    1. กิจกรรมที่ 1 การค้นหาและถ่ายทอดแนวปฏิบัติจากประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติงาน จัดในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

    2. กิจกรรมที่ 2 การประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในวันที่ 22 มิุถนายน 2564

รายละเอียดการดำเนินการในระยะที่ 1 

จึงขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่สนใจส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในลิ้งนี้

https://forms.gle/xwR1zJMruc9LEf8D9

ส่งได้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

 

บุคลากรที่ส่งผลงานนำเสนอผลงานโดยย่อ  (ผลงานละ 10 นาที) ผ่านโปรแกรม Zoom

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

 

 

แนวทางในการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี

Download : แบบฟอร์มแนวทางในการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี