ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis”

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการอนุมัติให้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความเข้าใจกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร สามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้แนวคิดจากเกณฑ์ AUN QA เพื่อจัดทำแผนพัฒนา/บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้อง และมีแนวทางในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA 

โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบTCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และเชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่

ระยะที่ 1 การบรรยายเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 

ระยะที่ 2 สัมมนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

โดยระยะที่ 1 จัดในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.

และระยะที่ 2 จัดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom

 

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  1. ผู้บริหาร
  2. ประธานหลักสูตร
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  4. เจ้าหน้าที่หลักสูตร/เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ