ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

        งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีคุณภาพในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อแสวงหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมระยะที่ 1 การค้นหาและถ่ายทอดแนวปฏิบัติจากประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติงาน ไปแล้วนั้น

กิจกรรมต่อไป คือ กิจกรรมที่ 2 การประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ชิงเงินรางวัลรวม 7,000 บาท โดยผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะนำเสนอผลงานโดยย่อ (ผลงานละ 10 นาที) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet และคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลงาน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564

 

รางวัลของการประกวด

     1. การมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องในการประชุมสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     2. เงินสนับสนุน     รางวัลที่ 1                                2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

                               รางวัลที่ 2                                  1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร

                               รางวัลที่ 3                                  1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

                               รางวัลชมเชย  5 รางวัล ๆ ละ          500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ผู้ที่สนในสามารถส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมการประกวด โดยการส่งผลงานฉบับ Full Paper ผ่านลิงก์  

https://forms.gle/gGHiNNmUBEvVxGfj8

ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564

การสมัคร

            1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

            2. บุคลากรภายนอก เสียค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท

                 โดยชำระเงินภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โอนเงินผ่านธนาคารออมสิน

                 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                 เลขที่บัญชี 020126789195 

                และส่งสลิปการโอนเงินมาที่ลิงก์ส่งผลงาน

   

รายละเอียดของโครงการ

 

เกณฑ์การให้คะแนน

 

แนวทางในการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี

Download : แบบฟอร์มแนวทางในการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.จุติพร  อินทะนิน        โทร. 08-3035-2535
            คุณน้ำฝน  แสงอรุณ        โทร. 06-3264-1641