ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

               งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีคุณภาพในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อแสวงหารูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 

             โดยจะมีการนำเสนอผลงานของผู้ที่ส่งเข้าร่วมการประกวดทุกท่าน ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ID: 924 1589 3238 Passcode: 500287 และคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลงาน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในกิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในวันและเวลาดังกล่าว

 

กำหนดการการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน

 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน และข้อปฏิบัติในการนำเสนอ