ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ ระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน พ.ศ.2564 และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ.2564 ประเมินรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย และเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมการประเมินฯ ในครั้งนี้

                  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการประเมินฯในครั้งนี้ ผ่านทางลิงก์ รายละเอียดการประเมินฯระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ปีการศึกษา 2563 

หรือ QR code