ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

        เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

       โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ในครั้งนี้ ดังนี้

       1. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล                     ประธานกรรมการ

       2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย                รองประธานกรรมการ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

       3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์                  กรรมการ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

       4. รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ  วณิชาชีวะ                     กรรมการ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

       5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์  กำมณี                              กรรมการและเลขานุการ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

       6. อาจารย์ ดร.มธุรส  ปราบไพรี                                    ผู้ช่วยเลขานุการ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

       7. คุณจิรารัตน์  ก่อเกิด                                               ผู้ช่วยเลขานุการ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 โดยมีกำหนดการดังนี้

 ห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)          

         Join Zoom Meeting

         https://bit.ly/3qOzGNy

         Meeting ID: 946 3063 9576

         Passcode: 582620

 

Download : กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563