ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ และหลักสูตร เข้าร่วมอบรม "AUN-QA รู้ก่อนใช้จะได้ประโยชน์จริง"

การอบรม AUN-QA : รู้ก่อนใช้ จะได้ประโยชน์จริง วิทยากร โดย รศ.ดร.เภสัชกรหญิง กัญคดา  อนุวงศ์ ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ได้แก่
1. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานในสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ผู้บริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย คณะวิชา/สำนักวิชา ภาควิชา/สาขาวิชา หลักสูตร) ที่ดูแลงานวิชาการและ/หรืองานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาค ผู้ช่วยหัวหน้าภาค ประธานหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตร
3. อาจารย์ประจำหลักสูตร
4. ผู้บริหารงานสายสนับสนุนด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เช่น ผอ. และ/หรือ หัวหน้าฝ่าย

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมผ่าน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หรือรับชมผ่าน Facebook Live : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/qHokno649Gve2upv8 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นี้เท่านั้น 

** หมายเหตุ เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**