ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรม "Knowledge Sharing การบริหารหลักสูตรสู่การประเมิน AUN-QA"

               กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานธิการบดี ได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมกิจกรรม "Knowledge Sharing: การบริหารหลักสูตรสู่การประเมิน AUN-QA" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ได้อย่างสอดคล้องเกณฑ์ AUN-QA  และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการบริหารหลักสูตรสู่การประเมิน AUN-QA ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมSU 504 อาคารนิวัตสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

              โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่หลักสูตร/เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ

              ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิต  เหม่งเวหา อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นผู้ประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำประเทศไทย มาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

              โดยลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/7KsuaC49v2RtmU9FA  ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565