มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

            เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยมีการกำหนดการประเมินฯ ในอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล  และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting 

            โดยมีรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดังนี้

            1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล                 ประธานกรรมการ

                (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)          

            2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ                          กรรมการ

                (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

            3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์                     กรรมการ

                (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา)

            4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร รุ่งโรจน์งามเจริญ       กรรมการและเลขานุการ

                (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

 

โดยมีกำหนดการดังนี้