มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คว้าอันดับ 1 “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ปี 2565” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
 
                  มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ปี 2565 อันดับ 1 ของประเทศ (Sustainable Community Development University Rankings 2022 : SCD Ranking 2022) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในการจัดอันดับนี้มีวัตถุประสงค์ของการจัดอันดับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โดยมีเกณฑ์ของตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ใน 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การทำนุบำรุงวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน การพัฒนาการวิจัยชุมชนอย่างยั่งยืน ศิษย์เก่าที่ทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และรางวัลในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ ด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community Development University Rankings : SCDUR) และด้านการจัดอันดับดาวของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community Development University Star Ratings : SCDUSR) เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ
 
#PBRU #QAPBRU