ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

            เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกำหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ และห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

            โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ในครั้งนี้ ดังนี้

           1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย      ประธานกรรมการ (มรภ.วไลยอลงกรณ์)       

           2. รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ  วณิชาชีวะ          รองประธานกรรมการ (มรภ.พระนคร)

           3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช                   กรรมการ (ม.ศรีปทุม)

           4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  โปณะทอง   กรรมการ (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ)

           5. อาจารย์ ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม                     กรรมการและเลขานุการ

           6. คุณจิรารัตน์  ก่อเกิด                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

 โดยมีกำหนดการดังนี้

 

Background Zoom Meeting