เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2562 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมให้ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีความเข้มแข็ง และมีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมน้อมบุญดิเลก อาคารสุเมธตันติเวชกุล