รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561 - 2564

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มที่ 5 สถาบันผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะ (DEVELOPMENT OF PROFESSIONALS AND SPECIALISTS) ซึ่งมีการดำเนินการตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2561-2565 ที่สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและพันธกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี ภายใต้ความสอดคล้องตามมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2564 ดังนี้