การประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” 
 
       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา จัดการประชุมชี้แจง
“ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ”  ตั้งแต่เวลา 8:30 -16:30 น.
ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผ่านทางออนไลน์
ทั้ง Zoom Meeting และ Facebook Live กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายชี้แจงโดย ศ.เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร ประธานคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา (กมอ.) ร่วมกับ ศ.กิตติคุณสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล รศ.บัณฑิต ทิพากร
และ รศ.บวร ปภัสราทร
 
        การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พร้อมทั้งถาม-ตอบข้อซักถามและประเด็นข้อสงสัยใน
การดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2565 เรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักเกณฑ์การตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา ระบบคลังหน่วยกิต และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 
#PBRU #QAPBRU
       
สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Youtube : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
คลิปวีดีโอการประชุม
การประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” (1/2) เวลา 8:30 -12:30 น.
 
การประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” (2/2) เวลา 13:30 -16:30 น.