ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ“กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Ranking 2023)”

               กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานธิการบดี ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ“กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Ranking 2023)” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)  ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 8.30 - 17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ 

              โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการด้านจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

              ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

              โดยลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/qDnXWwshYVGETFJ18 ภายในวันที่ 6 มกราคม 2565

              ผู้ที่เข้าอบรมตามเวลาที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 

รายละเอียดโครงการ

 

กำหนดการ

 

หนังสือเชิญ

Download : โครงการกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Ranking 2023)

#QAPBRU #PBRU