งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ และความพร้อมของคณะในการจัดโครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร  ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน และความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นของแต่ละคณะวิชา เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรสัมฤทธิบัตรต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 
แบบสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ และความพร้อมของคณะ ในการจัดโครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563

หรือคลิ้กที่ภาพ