ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ 

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการอนุมัติให้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis ”การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based Education) และเข้าใจความสอดคล้องของ OBE, TQF กับเกณฑ์ AUNQA โดยผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาปรับปรุง และออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา รวมทั้งจัดทำแผนที่กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามแนวคิด OBE โดยใช้เกณฑ์ AUN QA เป็นแนวทาง (Backward Curriculum Design) สามารถเขียนผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program learning Outcomes) และรายวิชา (Course Learning Outcomes) และสามารถอธิบายแนวคิดในการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินได้อย่างเชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร 

โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ ได้รับเกียรตืจากวิทยากร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์
   
 รองศาสตราจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์
    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาภรณ์ พู่เจริญ
   
อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร
    
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. อาจารย์ ดร.พีรพงศ์ ตริยะเจริญ
   
ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้ง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  1. ผู้บริหาร
  2. ประธานหลักสูตร
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
  4. เจ้าหน้าที่หลักสูตร/เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรที่สนใจ

การอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ  อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติ

ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
ได้ที่
 https://forms.gle/EKEb4XhMS4F3YQst8

และชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 2,000 บาท ภายในวันที่ 14 มกราคม 2563
โดยโอนเงินผ่านธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก
ชื่อบัญชี บกศ. เลขที่บัญชี 020126789195

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ โทร 063-2641641
หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.