ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learner Outcome)

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learner Outcome) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนและชี้แจงการดำเนินงานของหลักสูตร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยน มคอ.2 รูปแบบใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้
กิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนควรจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา และขอให้เตรียม มคอ.2 ของหลักสูตรมาในวันจัดกิจกรรม

โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 4 และ11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมพริบพรีศรีราชภัฏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กิจกรรมในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563  เวลา 13.00 - 16.30 น.
(เฉพาะคณะมนุษย์
,คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ)

กิจกรรมในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.
(เฉพาะคณะวิทย์ฯ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
,
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร์)