ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี