คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กลับ
คำสั่งผู้กำกับและจัดเก็บตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 255923/05/60
คำสั่งคณะกรรมการทวนสอบ23/05/60
คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ KM ปีการศึกษา255923/05/60
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน31/08/59
คำสั่งที่ 312/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลายตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558...04/03/59
คำสั่งที่ 292/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนระบบสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา...04/03/59
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.255418/11/58
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556-255718/11/58
เมนูที่เกี่ยวข้อง
- โครงการประจำปี
- การประเมินคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก
- รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- แบบฟอร์ม
- สรุปรายงานการประชุม
- การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงาน
- ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน
- แนวทางปฏิบัติที่ดี
-