สรุปรายงานการประชุม
กลับ
รายงานติดตามความก้าวหน้าการดำเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8 เดือน23/05/60
รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Inprovement Plan จากผลการประเมิน ปกศ.255823/05/60
รายงานผลการกำหนดประเด็นองค์ความรู้ที่จำเป็น ปีการศึกษา 2558-255923/05/60
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งที่ 3/2560 วันที่ 17 มี.ค.6022/05/60
ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิจารณาการกำกับติกตามการประกันคุณภาพหลักสูตร31/08/59
ประชุมกบ.วาระกำกับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร31/08/59
กรอบการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยยาลัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร31/08/59
รายงานการประชุม EdPEx วันที่ 16 พ.ย.5831/08/59
เมนูที่เกี่ยวข้อง
- โครงการประจำปี
- การประเมินคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก
- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- แบบฟอร์ม
- การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงาน
- ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน
- แนวทางปฏิบัติที่ดี
-