แบบฟอร์ม
กลับ
แบบฟอร์มสำรวจผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561...19/04/62
แบบฟอร์มรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2561-มกราคม 2562)...02/03/62
แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้02/03/62
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...26/02/62
แบบฟอร์มตัวชี้วัดสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...12/02/62
แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561...12/02/62
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 256102/10/61
แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560...07/08/61
แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 256107/08/61
แบบบันทึกรายงานผลตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย07/05/61
หน้า : [ 1 ]  2  3  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 25 รายการ : จำนวน 3 หน้า
เมนูที่เกี่ยวข้อง
- โครงการประจำปี
- การประเมินคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก
- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- สรุปรายงานการประชุม
- การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงาน
- ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน
- แนวทางปฏิบัติที่ดี
-