ข่าวประกาศ
กลับ
แบบติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561 รอบ12เดือน...11/07/62
แบบฟอร์มตัวชี้วัดสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...11/07/62
รายงานหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา02/07/62
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561...07/06/62
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2561 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบปีการศึกษา 2560 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2561 – มกราคม 2562)...25/04/62
แบบฟอร์มสำรวจผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561...19/04/62
หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 256129/03/62
แบบฟอร์มรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน (สิงหาคม 2561-มกราคม 2562)...02/03/62
แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้02/03/62
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...26/02/62
หน้า : [ 1 ]  2  3  4  5  6  ต่อไป  
รายการทั้งหมด 55 รายการ : จำนวน 6 หน้า
เมนูที่เกี่ยวข้อง
- โครงการประจำปี
- การประเมินคุณภาพภายใน
- การประเมินคุณภาพภายนอก
- คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
- คู่มือประกันคุณภาพ
- แบบฟอร์ม
- สรุปรายงานการประชุม
- การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงาน
- ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน
- แนวทางปฏิบัติที่ดี
-